વિકસિત ભારત સર્જવું – એ.પી.જે. અબ્દુલ કલામનોંધ: આ લેખ “આતમ વીંઝે પાંખ” પુસ્તકમાંથી લેવામાં આવ્યો છે.


Categories: રાષ્ટ્રનો વિકાસ | Tags: , , , | 1 Comment

Post navigation

One thought on “વિકસિત ભારત સર્જવું – એ.પી.જે. અબ્દુલ કલામ

  1. માનનીય શ્રી અતૂલભાઈ,ખૂબ જજ સુંદર વક્તવ્ય રાષ્ટ્ર વિકાસ થાય તે માટે આશવાન રહી પ્રયત્ન કરવો જ જોઈએ..
    एतत देश प्रसूतस्य सकासाद अग्र जन्मतः
    स्वं स्वं चरित्र शीक्षेरन पृथिव्यां सर्व मानवाः

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: