વસંતના વધામણાં…


Categories: ઉત્સવ, કુદરત, ગમતાંનો ગુલાલ, પ્રકૃતિ, પ્રેમ, સૌંદર્ય | Tags: , | 3 Comments

Post navigation

3 thoughts on “વસંતના વધામણાં…

  1. આંબાવાડી માં આંબા ને મોર આવ્યો એમને.

  2. જયેન્દ્ર ઠાકર

    ગયી અમન્ગલ વેષ, શિશિર શિર કેશ વિનાની જરજર કાય.
    મન્ગલ મુખડે મધુર મલપતિ વસન્ત શી સુન્દર સોહાય!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: