વીણેલાં ફૂલ (૧૨/૨૨) – હરિશ્ચન્દ્રCategories: ટુંકી વાર્તા | Tags: , | 1 Comment

Post navigation

One thought on “વીણેલાં ફૂલ (૧૨/૨૨) – હરિશ્ચન્દ્ર

  1. દરેકના જીવનમાં આ જ હકીકત છે, જેને આપણે ગાંડા માનીએ છીએ તે ખરેખર આપણા કરતાં ડાહ્યા હોય છે, અને આપને ડાહ્યા છે તે ભ્રમમાં જ સામાને ગાંડા કહીએ છીએ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: