સ્વામી વિવેકાનંદનો વ્યંગવિનોદ – બ્રહ્મચારી અમિતાભCategories: વાર્તાલાપ તથા પ્રશ્નોત્તરી, સ્વામી વિવેકાનંદ, હળવી પળો, હાસ્ય, Swami Vivekananda | Tags: , , , , | 3 Comments

Post navigation

3 thoughts on “સ્વામી વિવેકાનંદનો વ્યંગવિનોદ – બ્રહ્મચારી અમિતાભ

  1. dipakdholakia

    આભાર. સવારના પહોરમાં (દિલ્હીમાં શિયાળાની સવાર મોડી હોય!) સારૂં વાંચવાનું આપ્યું.

  2. ખૂબ મજા આવી વાંચવાની. સ્વામીજીની વિનોદવૃત્તિના ખૂબ સરસ ઉદાહરણો છે.
    “..સૂર્યવંશ અને ચંદ્રવંશ તો જૂનાપુરાણા થઈ ગયા છે. તમે તમારા પોતાના વંશના થઈ જાઓ.” ખૂબ ગમ્યું.

  3. શશાંક રાઠોડ

    good enough

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: