આજનો દુહો

વા ફરે વાદળ ફરે, ફરે નદીના પૂર;
“શૂરા” બોલ્યા ના ફરે, પશ્ચિમ ઊગે સૂર.

Categories: સાહિત્ય | Tags: , , , , , , | 1 Comment

Post navigation

One thought on “આજનો દુહો

  1. Nicely capture.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: