ક્રિસમસ – (December 25,26)

Paramhansa Yogananda

Paramhansa Yogananda

December 25
ક્રિસમસના ચૈતન્યનો જે અનુભવ કરો છો તેનો આજેને આજે અંત ન આવે, પરંતુ પ્રત્યેક રાત્રિએ જેવા તમે ધ્યાન કરો ત્યારે તે તમારી સાથે ને સાથે રહે તેમ હું ઈચ્છું છું. તમે જ્યારે તમારા સઘળા ચંચળ વિચારોને મનમાંથી તગેડી મૂક્યા હશે ત્યારે તમારા પોતાના મનની નીરવતામાં કુટસ્થ ચેતન્ય પ્રગટ થશે. જો આપણે જીસસના સઘળા ચૈતન્યને અનુસરીએ તો આપણામાં દરરોજ તેની વિદ્યમાનતાને ચોક્કસપણે અનુભવીશું.

May the Christmas spirit you feel not end with today; rather may it be with you every night as you meditate. Then in the silence of your own mind, as you drive away all restless thoughts, Christ Consciousness [Kutastha Chaitanya] will come. If we all follow the spirit of jesus we shall surely experience every day his presence within us.

December 26
મારા પ્રિયજનો મારૂં ક્રિસમસ સતત નિત્ય વર્ધમાન, અક્ષય આનંદમાં સદાય ચાલુ રહેશે. જો આ આનંદ સીમિત હોત તો સાંસારિક સુખની જેમ સમય જતાં બધુ જ નાશ પામત. પરંતુ કોઈ પણ સંત પરમાત્માના નિત્યનવીન પરમાનંદને નિઃશેષ કરી શક્યા નથી.

And so, dear ones, my christmas will go on forever, in ever increasing joy everlasting. If this joy were limited, as worldly happiness is, a time would come when all would be finished. But no saint will ever be able to exhaust the ever-new bliss of God.

— Sri Sri Paramhansa Yogananda
“Man’s Eternal Quest”

Categories: Spiritual Diary | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: