કુંડાળું « નટવર મહેતાની વાર્તાઓ…

મિત્રો,

નાતાલ આવી રહી છે. પ્રભુનો દિવ્ય સંદેશો લાવનાર શ્રી ઈસુ ખ્રિસ્તની જન્મ-જયંતી સમગ્ર વિશ્વમાં ઉજવાશે પણ તેની સાથે  નવા વર્ષની ઉજવણી થાય છે તે ઘણી વખત અનેક યુવાનો અને ખાસ કરીને યુવતીના જીવનને પતનની ગર્તામાં ધકેલનારી બની રહે છે. નાતાલની ઉજવણી કરતાં પહેલા મહેરબાની કરીને આ વાર્તા વાંચશો. વાર્તા લાંબી છે પણ રસપ્રદ અને કરૂણ બંને છે.

સાવધાન !

કુંડાળું « નટવર મહેતાની વાર્તાઓ….

Categories: ચેતવણી/સાવધાન | 1 Comment

Post navigation

One thought on “કુંડાળું « નટવર મહેતાની વાર્તાઓ…

  1. Thanks for sharing this Story !

    Awesome.

    માધવ મેજિક બ્લોગ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: