કોણ ચોર ! કોણ શાહુકાર ! – માણસાઈના દિવા (સંક્ષેપ)

રોજેરોજની વાચનયાત્રા – ૫
માણસાઈના દીવા (સંક્ષેપ)
લેખક: ઝવેરચંદ મેઘાણી
સંપાદક: ગોપાલ મેઘાણી, મહેન્દ્ર મેઘાણી
પ્રકાશક: ગોપાલ મેઘાણી
લોકમિલાપ ટ્રસ્ટ
પો.બો.૨૩ (સરદારનગર), ભાવનગર – ૩૬૪ ૦૦૧
e-mail: lokmilaptrust2000@yahoo.com
phone (0278) 2566402
કિંમત: રૂ. ૭
પૃષ્ઠ: ૫૬


Categories: સાહિત્ય | Tags: , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: