આજનું ચિંતન – આગંતુક

માણસ એટલો બધો બીજાના વિચારોમાં મગ્ન થઈ જાય છે કે પોતાનું જીવન જીવવાનું જ ભુલી જાય છે. અરે ભાઈ આવું સુંદર જીવન મળ્યું છે તો ’કકળાટ’, ’બળતરા’, ’ઉપદેશ’, ’બીજાના વાંક જોવા’ વગેરે બંધ કરીને મળેલું જીવન આનંદથી માણોને. – “જીવે ગુજરાત”

Categories: ચિંતન, જીવે ગુજરાત | Tags: , , | 3 Comments

Post navigation

3 thoughts on “આજનું ચિંતન – આગંતુક

  1. જીવે અને સદભાવનાઓને માણે ગુજરાત..

  2. absingh

    ’કકળાટ’, ’બળતરા’, ’ઉપદેશ’, ’બીજાના વાંક જોવા’ વગેરે બંધ કરીને મળેલું જીવન આનંદથી માણોને
    Start From OneSelf. May be, giving the advice is very easy but…..
    Adviser must have to follow his advice first. lol

  3. તદ્દન સાચી વાત કહી છે આપે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: