શબ્દશ: – મુખ્યમંત્રીશ્રીના ઉદબોધનમાંથી


નોંધ: આ ઉદબોધન “ગુજરાત” ના ડીસેમ્બર-૨૦૧૦ અંકમાંથી લેવામાં આવેલ છે.


Categories: ગુજરાત | Tags: , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: