સ્વામી વિવેકાનંદની ૧૫૦મી જન્મજયંતીની ઊજવણી

Categories: ઊજવણી, વિચારે ગુજરાત, સહયોગ/અપીલ | Tags: , , , | 1 Comment

Post navigation

One thought on “સ્વામી વિવેકાનંદની ૧૫૦મી જન્મજયંતીની ઊજવણી

  1. વિશ્વ વિભુતિ સ્વામી વિવેકાનંદને વંદન

    કિશોરભાઈ પટેલ

    સમયની અનુકુળતા કરી મારા બ્લોગ પર પધારવા નિમંત્રણ છે.

    http://shikshansarovar.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: