આજનું ચિંતન – આગંતુક

તમે જો કોઈને ચાહતા હો અને તે તમને ન મળે તો તે બાબત મનમાં સમસ્યા બનીને સળવળ્યાં કરે છે – પણ તમને જો કોઈક ચાહતું હોય અને જો તમે તેને ન મળી શકો તો તે બાબત પણ સમસ્યા બની જાય છે.

Categories: ચિંતન | Tags: , | 2 Comments

Post navigation

2 thoughts on “આજનું ચિંતન – આગંતુક

  1. વાત સમસ્યાના બને તો એ સાચો પ્રેમ હોઈ શકે, તમારુ શું માનવું છે?

    • હા આપની વાત સાચી છે.
      “પ્રેમ” માં માગણી નથી હોતી – લાગણી હોય છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: