અરુણાચલ સ્તુતિ (૭૨) – શ્રી રમણ મહર્ષિ


Categories: ચિંતન | Tags: , | 1 Comment

Post navigation

One thought on “અરુણાચલ સ્તુતિ (૭૨) – શ્રી રમણ મહર્ષિ

  1. સરસ વાત કહી છે, પ્રભુનો આધાર હરપળે જોઈએ જ, સૌને સમગ્ર વિશ્વને!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: