આજનું ચિંતન – આગંતુક

કેટલાંક લોકો એવા હોય છે કે જે હંમેશા કકળાટ જ કર્યા કરે છે.
(એમના કુટુંબીજનો માટે પ્રાર્થના સીવાય બીજું શું થઈ શકે????)

કેટલાંક લોકો એવા હોય છે જે હંમેશા બીજાએ શું ભુલો કરી તે જ જોયા કરે છે.
(પોતાની ભુલો જોવા માટે તેઓ સમય ક્યારે મેળવશે????)

Categories: ચિંતન | Tags: , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: