મારી વહાલી મા


Categories: મારી વહાલી મા | Tags: , | 2 Comments

Post navigation

2 thoughts on “મારી વહાલી મા

  1. સુંદર માતા અને ભાવ વિષેની અભિવ્યક્તિ આપતી અતુલભાઈ આપની આપ્રેરક પોષ્ટ્થી સવાર સુધરી.
    કોણ આપી કોળિયો પોષી શકે
    કોણ મીઠૂં મા સમુ બોલી શકે- દિલીપ

    http://geetgunjan.wordpress.com/2010/03/13/કોણ-આપી-કોળિયો-પોષી-શકે-મા/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: