નવા વર્ષની શુભેચ્છાઓ – આગંતુક

Categories: ભારતિય સંસ્કૃતિ | Tags: , , | 4 Comments

Post navigation

4 thoughts on “નવા વર્ષની શુભેચ્છાઓ – આગંતુક

  1. સાલમુબારક અતુલભાઇ,
    નવું વર્ષ આપના માટે મંગલમય અને નિરોગી રહે એવી પ્રભુને પ્રાર્થના…

  2. આદરણીય વડીલ શ્રી અતુલભાઈ,

    આપને પરાર્થે સમર્પણ તરફથી નુતન વર્ષાભિનંદન.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: