હાસ્ય-રસ (૧૨) – જોરાવરસિંહ જાદવCategories: હળવી પળો, હાસ્ય | Tags: , | 2 Comments

Post navigation

2 thoughts on “હાસ્ય-રસ (૧૨) – જોરાવરસિંહ જાદવ

  1. બાપુ લોંઠકા ભારે હો, કળજગમાં સવારથ ઠેઠ ટોચે પોગ્યો છે એના આ એંધાણ.

    • ભાઈ
      બાપુ પાહેંથી કોઈ દી કાઈ લેવું નહીં – નહીં તો દાણા-પાણી યે જાય ને ઘોડી યે જાય. જીવનના શરુઆતના વર્ષો બાપુઓ હારે કાઢ્યા છે એટલે બાપૂઓને ગળથૂંથીમાંથી ઓળખું છું હો 🙂 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: