હાસ્ય-રસ (૧૬) – જોરાવરસિંહ જાદવ
Categories: હાસ્ય, હેલ્લારો | Tags: , | 2 Comments

Post navigation

2 thoughts on “હાસ્ય-રસ (૧૬) – જોરાવરસિંહ જાદવ

  1. આ બધી બોધકથાઓ છે, પણ બોધ તો જેને લેવો હોય એના માટે. આજકાલ તો બધા તંગડી ઉંચી રાખીને ફરવામાં માને ને હરખાય કે હું કેવો ઉંચો. પછી ભલેને પોતાનું નાક કપાય.

    • જયભાઈ
      ઉંચા થવા સુધી લોકો પહોંચે તો તો હજુયે ઠીક પણ આજકાલ તો લોકોને ભગવાન થઈ જાવું છે.
      હવે હરખા માણહે ય ન થઈ હકતા હોઈ ઈ હીધા ભગવાન કેવી રીતે થઈ જાતા હશે ????????????????

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: