હાસ્ય-રસ (૮) – જોરાવરસિંહ જાદવCategories: હળવી પળો, હાસ્ય | Tags: , | 2 Comments

Post navigation

2 thoughts on “હાસ્ય-રસ (૮) – જોરાવરસિંહ જાદવ

  1. દરબારું ભેળો વાણીયો જાય,
    મડે નઈં ટો માંડો ઠાય..

    • ડાહી માના દીકરાઓ જો ડહાપણ ભૂલે તો હરડ બંધાણી થઈ જાય 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: