હાસ્યરસ (૭) – જોરાવરસિંહ જાદવ

નોંધ: આ લેખ ’નવા નાકે દિવાળી’ નામના પુસ્તકમાંથી લેવામાં આવ્યો છે.
Categories: હળવી પળો, હાસ્ય | Tags: , | 1 Comment

Post navigation

One thought on “હાસ્યરસ (૭) – જોરાવરસિંહ જાદવ

  1. The style is very humurous, and the kathiwari words are really sweet.

    Jorawarsinghji is an intelligent ,lover of folk art and inspiers local folk artists since long.May God give him long life to serve the folk art and artists.

    kaushik

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: