હાસ્ય-રસ (૪) – જોરાવરસિંહ જાદવ

નોંધ: આ લેખ ’નવા નાકે દિવાળી’ પુસ્તકમાંથી લેવામાં આવેલ છે.Categories: હળવી પળો | Tags: , | 2 Comments

Post navigation

2 thoughts on “હાસ્ય-રસ (૪) – જોરાવરસિંહ જાદવ

  1. ભાઈ ભાઈ, બાપુએ બાકી ફૂલેકું જોયે પાર કર્યો હો. મારા વાલા સાવઝ કોને કીધા. રંગ છે રંગ છે.

    • આ બધા લેખો નાનપણમાં વાંચી વાંચીને બેવડ વળી જતાં. પછી તો અસલ તળપદી ભાષામાં વાંચી સંભળાવતો ત્યારે ઘરે આવનારા મહેમાનો પણ હસીને લોટ-પોટ થઈ જતાં 🙂 🙂 આ હાસ્ય-રસની પછી એક મારા અવાજમાં કેસેટ બનાવી હતી અને નવા મહેમાન આવે તેને સંભળાવતા. વળી કોઈ ક્યારેક ક્યાંકથી તરત પાછું આવે તો કહેતાં કે જેમ ઝાડ ઉપરથી પાંદડું ખરે તેમ ભાદાદાની જેમ કાં પાછોઆવ્યો? 😛

      ભાઈ દિવસો ગયા વહી અને વાતો ઈ ની ઈ રહી..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: