મારા પ્રતિભાવો (૨) – આગંતુક

મુળ લેખ: કટ્ટર ધર્માન્ધતા


મારો પ્રતિભાવ: કલા-સંગીત-નૃત્ય અને સાહિત્યથી વંચિત આ તાલીબાનોની ધર્માંધતાને ધિક્કાર છે. જેમની ભાષા છે માત્ર તલવાર અને તલવાર (આધુનિક સમયમાં શસ્ત્ર)


Categories: વાર્તાલાપ તથા પ્રશ્નોત્તરી, Conversations and Dialogues | Tags: , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: