ધાર્યુ થાયે સુખ છે – આગંતુક

Happiness

Image by ronsho © via Flickr

ધાર્યું થાયે સુખ છે,

ધાર્યું ન થાયે દુ:ખ.

સુખ દુ:ખ થી પર રહે,

કોઈ વિરલા “આગંતુક”.

Categories: ભજન / પદ / ગીત / કાવ્ય / ગઝલ | Tags: , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: