ચાબખા – આગંતુક

લોકો મરી ગયાં પછી શબનું શું કરવું જોઈએ તેની ચર્ચામાં એટલા બધા વ્યસ્ત હોય છે કે જીવતા માણસનું શું કરવું જોઈએ તેનો વિચાર કરવાનો તેને સમય જ નથી મળતો.

Categories: ચિંતન | Tags: , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: