જીવનવ્યવહારમાં વેદાંત – ૧ (જ્ઞાનયોગ) – સ્વામી વિવેકાનંદ

gyanyog_5_01
gyanyog_5_02
gyanyog_5_03
gyanyog_5_04
gyanyog_5_05
gyanyog_5_06
gyanyog_5_07
gyanyog_5_08
gyanyog_5_09
gyanyog_5_10
gyanyog_5_11
gyanyog_5_12
gyanyog_5_13
gyanyog_5_14
gyanyog_5_15

Categories: સ્વામી વિવેકાનંદ | Tags: , | 1 Comment

Post navigation

One thought on “જીવનવ્યવહારમાં વેદાંત – ૧ (જ્ઞાનયોગ) – સ્વામી વિવેકાનંદ

  1. રણજીતસિંહ વાધેલા

    ખુબ સરસ સંકલન છે સ્વામી વિવેકાનંદ ના વિચારો ફેલાવવા તે પણ એક ઉતમ સમાજ સેવા છે, આવીજ રીત સ્વામીજી ના વિચારો ફેલાવતા રહો ઈશ્વર તમારી સાથે છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: