નવ પરણિત યુગલ – પ્રથમ વરસાદ (મૌસમીબહેન મકવાણા)

મિત્રો,

આજે શ્રી મૌસમીબહેન મકવાણા ’સખી’ ના બ્લોગ ઉપર એક સુંદર લેખ વાંચ્યો. તેમના લાગણીસભર બ્લોગનું નામ જ બહુ મજાનું છે – ’લાગણી’. આ મજાના લેખનો અંત આવા અદભુત શબ્દોથી આવે છે.

બાલમજી ! હું તો થોડી ભીની ને ઝાઝી કોરી !
હવે વરસો તો મેઘ થઈ એવું વરસો,
કે જાણે ધરતીની જેમ રહું મ્હોરી !

આ આખો લેખ તેમના બ્લોગ ઉપર વાંચવા નીચેની લિન્ક ઉપર ક્લિક કરશો.

નવ પરણિત યુગલ – પ્રથમ વરસાદ

Categories: સાહિત્ય | Tags: , | 1 Comment

Post navigation

One thought on “નવ પરણિત યુગલ – પ્રથમ વરસાદ (મૌસમીબહેન મકવાણા)

  1. એક ખાસ વાત તેઓ ડીસાનાં છે

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: