શ્રાવણ હો ! – ઉમાશંકર જોશી

શ્રાવણ હો ! અરધી વાટે તું રેલીશ મા !
મારી ભરી ભરી હેલ, છેડીશ મા !
અરધી વાટે તું રેલીશ મા !

ઝોલાં લે ઘન ગગનમાં, સરવર ઊછળે છોળ;
છાલક જરી તુજ લાગતાં, હૈયું લે હિલ્લોળ.
અરધી વાટે તું રેલીશ મા ! શ્રાવણ હો !

આછાં છાયલ અંગનાં, જોજે ના ભીંજાય,
કાચા રંગનો કંચવો, રખે ને રેલ્યો જાય.
અરધી વાટે તું રેલીશ મા ! શ્રાવણ હો !

શ્રાવણ ! તારાં સરવડાં, મોરી અખિયન-ધાર ;
તું વરસીને રહી જશે, એનો બારો માસ નિતાર.
અરધી વાટે તું રેલીશ મા ! શ્રાવણ હો !

સૌજન્ય: વેબ મહેફીલ (પીંકીબહેન)

Categories: ભજન / પદ / ગીત / કાવ્ય / ગઝલ | Tags: , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: