સૂર્યદર્શન પદ્ધતિ (સનગેઝિંગ)

Categories: જાણવા જેવું, સ્વાસ્થ્ય | Tags: , | 2 Comments

Post navigation

2 thoughts on “સૂર્યદર્શન પદ્ધતિ (સનગેઝિંગ)

 1. hirals

  Atulbhai,

  Thanks for sharing this article here. I personally met him in Ahmedabad.
  I was not believing that someone can servive on photosenthesis. Then my father told, lets go and meet him personally. so, I went with my father. Infact I asked him few questions as well and was satisfied by his answers.

  something which is unusual but possible.

 2. હિરલબહેન,
  આપે બહુ સાચી વાત કરી. ઘણીએ બાબતો એવી હોય છે કે જે સીધે સીધી માની લઈ ન શકાય. તે માટે જ આપણી ભારતિય સંસ્કૃતિમાં જ્ઞાન મેળવવાની પદ્ધતિ બતાવી છે:-

  તદવિદ્ધી પ્રણિપાતેન, પરિપ્રશ્નેન સેવયા
  ઉપદેશ્યન્તિ તજજ્ઞાનમ, જ્ઞાનિનામ જ્ઞાન ઉતમમ

  વિદ્વાન વ્યક્તિને મળવું, તેને આદર આપવો, સમાધાન ન થાય ત્યાં સુધી નમ્રતાથી પ્રશ્નો પુછવા. ત્યાર બાદ તેઓ પ્રસન્ન થઈને જ્ઞાન આપશે જે જ્ઞાન દ્વારા મનનું સમાધાન થશે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: