પાયોજી મૈને રામરતન ધન પાયો – “ભક્ત મીરા”

રાગ: (તિલક – કામોદ)

પાયોજી મૈને રામરતન ધન પાયો (ટેક)

વસ્તુ અમોલિક દી મેરે સત ગુરુ,
કિરપા કર અપનાયો… પાયોજી મૈને..

જનમ જનમ કી પૂંજી પાઈ,
જગ મેં સભી ખોવાયો… પાયોજી મૈને..

ખરચૈ ન ખૂટૈ વાકો ચોર ન લુટૈ,
દિન દિન બઢત સવાયો… પાયોજી મૈને..

સત કી નાવ ખેવટિયા સત ગુરુ,
ભવસાગર તર આયો… પાયોજી મૈને..

“મીરા” કે પ્રભુ ગિરધર નાગર,
હરખ હરખ જસ ગાયો… પાયોજી મૈને..

Categories: ભજન / પદ / ગીત / કાવ્ય / ગઝલ | Tags: , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: