નસીબ ? – ફાધર વાલેસ

મિત્રો,
આ લેખ ફાધર વાલેસ ના ભર જુવાની નામના પુસ્તકમાંથી લેવામાં આવેલ છે.
Categories: સાહિત્ય | Tags: , | 1 Comment

Post navigation

One thought on “નસીબ ? – ફાધર વાલેસ

  1. Excellent
    All the students should learn a lesson

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: