વેકેશન અને બંગાળી ભજન

ઓઈ જે દેખા જાય આનંદધામ

(સિંધુ વિજય – તેવરા)

ઓઈ જે દેખા જાય આનંદધામ,
અપૂર્વ શોભન ભવ-જલધિર પારે, જ્યોતિર્મય.

શોક તાપિત જન સબે ચલો,
સકલ દુ:ખ હોબે મોચન;
શાંતિ પાઈબે હ્રદય માઝે,
પ્રેમ જાગિબે અંતરે.

કતો જોગીન્દ્ર ઋષિમુનિગણ,
ના જાનિ કિ ધ્યાને મગન;
સ્તિમિત – લોચન કિ અમૃત-રસ-પાને
ભુલિલો ચરાચર.

કિ સુધામય ગાન ગાઈ છે સુરગણ,
બિમલ વિભુગણ વંદન;
કોટિ ચંદ્ર તારા ઉલસિત,
નૃત્ય કરિછે અવિરામ.

Categories: ભજન / પદ / ગીત / કાવ્ય / ગઝલ | Tags: | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: