વેકેશન, વરસાદ અને ગરમાગરમ ભજીયા

મિત્રો,
આનંદો.. આજે ભાવનગરમાં મુશળધાર વરસાદ. ઘણાં વખતથી જેની રાહ જોવાથી હતી તે વરસાદ આજે મન મુકીને વરસ્યો. શ્રીમતીજી સુતા હતા, બાળકો આંગણામાં રમતાં હતા અને એકાએક જોરદાર વરસાદ તુટી પડ્યો. બાળકો તો પુછ્યા વગર નહાવા ઉપડી ગયા. મેં શ્રીમતીજીને જગાડ્યા, સફાળા બેઠા થઈને પુછવા લાગ્યા શું થયું? મેં કહ્યું વરસાદ. હું કશું જ સમજુ તે પહેલા તો મારો હાથ પકડીને મને રીતસર બહાર જ ખેંચી ગયા. અને પછી તો અમે શું ભીંજાણા…..

વરસાદ રહી ગયાં પછી હવે ગરમાગરમ ભજીયા અને સાથે ગરમાગરમ ચાની તૈયારી ચાલે છે. અમેરીકાથી તો કદાચ કોઈ અહીં નહીં આવી શકે પણ અમારા સૌરાષ્ટ્રના મિત્રોને આ મીજબાની માટે ભાવભર્યું આમંત્રણ છે.

Categories: Conversations and Dialogues | Tags: , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: