વેકેશન

મિત્રો,
તા.૧૪/૬/૨૦૧૦ સુધી હું વેકેશનની રજાઓ માણીશ. આ દિવસો દરમ્યાન હું, કવિતા, આસ્થા, હંસ: અને અમારા વહાલસોયા બા – બસ અન્ય કશું જ નહીં. લ્યો ત્યારે બ્લોગ જગતમાં અમે ફરી પાછા ૧૫/૦૬/૨૦૧૦ ના રોજ આવશું.

આવજો.

Categories: ઉદઘોષણા | Tags: | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: