આરંભે શૂરા – ફાધર વાલેસ

મિત્રો,
આ લેખ શ્રી ફાધર વાલેસના “ભરજુવાની” નામના પુસ્તકમાંથી લેવામાં આવ્યો છે. આ પુસ્તક ’ગૂર્જર ગ્રંથરત્ન કાર્યાલય, રતનપોળનાકા સામે, ગાંધીમાર્ગ, અમદાવાદ’ દ્વારા બહાર પાડવામાં આવ્યું છે.


Categories: ચિંતન, ટુંકી વાર્તા | Tags: | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: