હમ હે સપૂત ભારત કે – વિવેકાનંદ કેન્દ્ર

હમ હે સપૂત ભારત કે,
હમ હે બંદે ઈશ્વર કે.

દેશ હમારા વિશાલ હે,
કોમ હમારી મહાન હે,
લક્ષ્ય હમારા ઉંચા હે,
માર્ગ હમારા દૂર્ગમ હે. – હમ હે સપૂત…

વ્રત મત તોડો જીવન કા,
પથ મત છોડો મંજીલ કા,
આગે આગે બઢના હે,
કદમ મીલાકર ચલના હે. – હમ હે સપૂત…

હો આંધી યા હો તૂફાન,
હોઠો પર હો નિત મુસ્કાન,
વતન કી ખાતીર જીના હે,
વતન કી ખાતીર મરના હે. – હમ હે સપૂત…


વૈજ્ઞાનિકો અને ભૌતિકવાદીઓને ખાસ સુચના:- કામ કરનારી, આ જગતને સતત ધબકતું રાખનારી તો લાગણી છે. મનુષ્ય અને પ્રાણીઓના કલ્યાણ માટે વિજ્ઞાન અને સાધન સગવડો છે, સાધન સગવડો અને વિજ્ઞાન માટે મનુષ્ય અને પ્રાણીઓનો ઉપયોગ કરવો તે અક્ષમ્ય અપરાધ છે.

Categories: ભજન / પદ / ગીત / કાવ્ય / ગઝલ | Tags: , , | 1 Comment

Post navigation

One thought on “હમ હે સપૂત ભારત કે – વિવેકાનંદ કેન્દ્ર

  1. કાવ્ય તો ખૂબ સરસ. સાથે ખાસ સૂચના પણ આવશ્યક સત્ય છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: