આનંદ ઘન સમ્રાટ છું હું – સ્વામી એકરસાનંદ

Categories: ભજન / પદ / ગીત / કાવ્ય / ગઝલ | Tags: | 1 Comment

Post navigation

One thought on “આનંદ ઘન સમ્રાટ છું હું – સ્વામી એકરસાનંદ

  1. NICE MESSAGE in the KAVYA !>>>CHANDRAVADAN
    DR. CHANDRAVADAN MISTRY (Chandrapukar)
    http://www.chandrapukar.wordpress.com
    Atul Hope to see you on Chandrapukar !>>>Kaka

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: