મનવા લેને લ્હાવ અમૂલ – (દાસ સતાર)

મનુષ્ય દેહ મળ્યો અતિ દુર્લભ, મોંઘા એના મુલ
મનવા લેને લ્હાવ અમૂલ, મનવા લેને લ્હાવ અમૂલ

ષડ રિપુનો સંગ તજીને, પ્રેમ ભક્તિ શૃંગાર સજીને
નિશ દિન હરિનું નામ રટીને, પ્રેમ હિંડોળે ઝુલ
મનવા લેને લ્હાવ અમૂલ

ન કરવાના કામ કરીને, પાપ કમાણીએ પેટ ભરીને
પર નારીનો સંગ કરીને, લાખો થઈ ગ્યાં ડૂલ
મનવા લેને લ્હાવ અમૂલ

મિથ્યા માયામાં મનડું મોહ્યું, વિપરીત માર્ગે આયુષ્ય ખોયું
મુરખે પાછું વળી નવ જોયું, એ જ મોટી ભૂલ
મનવા લેને લ્હાવ અમૂલ

અવસર આવો ફરી નહીં આવે, અભિમાને શીદ બાજી ગુમાવે
‘દાસ સતાર’ સાચું સમજાવે, ફુલણશી મત ફુલ
મનવા લેને લ્હાવ અમૂલ

Categories: ભજન / પદ / ગીત / કાવ્ય / ગઝલ | Tags: | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: