સદાચાર સ્તોત્ર (27)

સદાચાર સ્તોત્ર: આદિ શંકારાચાર્યજી મહારાજ
ભાવાર્થદીપિકા ટીકા: શ્રીમન્નથુરામ શર્માજી મહારાજ

હવે તે બંનેની ચૈતન્યરૂપે એકતા કેવી છે તે કહે છે:

કાર્યકારણવાચ્યાંશૌ જીવેશૌ યૌ જહચ્ચ તૌ |
અહજચ્ચ તયોર્લક્ષ્યૌ ચિદંશાવેકરુપિણૌ ||૨૭||

શ્લોકાર્થ: જીવ ને ઈશ્વરમાં જે કાર્ય ને કારણરૂપ વાચ્યનો ભાગ છે તે બંને ત્યજી દેવાથી ને બંનેના લક્ષ્યભાગને નહિ ત્યજી દેવાથી તે બંનેના ચેતનરૂપ અંશો એકરૂપવાળા છે.

ટીકા: જીવમાં વ્યષ્ટિ અવિદ્યા ને તેના ધર્મોરૂપ વા અંત:કરણ ને તેના ધર્મોરૂપ વાચ્યનો ભાગ છે, ને ઈશ્વરમાં માયા ને તેના ધર્મોરૂપ વાચ્યનો ભાગ છે. જીવ તથા ઈશ્વરમાંથી એ બંને વાચ્યના ભાગો ત્યજી દેવાથી અવશેષ રહેલા જે ચેતનરૂપ ભાગો તે બંનેના લક્ષ્યરૂપ છે. તેનો ત્યાગ ન કરવાથી તે બંને ચેતનના અંશો એકરૂપ વાળા છે. બંને ચેતનો સચ્ચિદાનંદ સ્વભાવવાળાં હોવાથી તે બંનેમાં કાંઈ પણ ભેદ નથી. જેમ ઘડારૂપ ને મઠરૂપ ઉપાધિ દૂર કરતાં ઘટાકાશ ને મઠાકાશ મહાકાશરૂપ થઈ જાય છે, ને સેવક તથા રાજાની ઉપાધિ દૂર કરતાં તે બંને મનુષ્યરૂપ પ્રતીત થાય છે, તેમ જીવ તથા ઈશ્વરની ઉપાધિનો ત્યાગ કરતાં તે બંને ચેતનરૂપે રહે છે.

Categories: સદાચાર સ્તોત્ર | Tags: , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: