સદાચાર સ્તોત્ર (23)

સદાચાર સ્તોત્ર: આદિ શંકારાચાર્યજી મહારાજ
ભાવાર્થદીપિકા ટીકા: શ્રીમન્નથુરામ શર્માજી મહારાજ

તું શબ્દ ને મનનો સાક્ષી છે એમ શ્રી સદગુરુ કૃપા કરીને શિષ્યને ઉપદેશ કરે છે.

શબ્દસ્યાદ્યન્તતે સિદ્ધે મનસોSપિ તથૈવ ચ |
મધ્યે સાક્ષિતયા નિત્યં તદેવ ત્વં ભ્રમં જહિ || ૨૩ ||

શ્લોકાર્થ: શબ્દની ઉત્પત્તિ ને વિનાશ સિદ્ધ છે, મનમાં પણ તેમ જ છે. મધ્યમાં સાક્ષિપણા વડે નિત્ય છે તે જ તું છે, ભ્રાંતિ ત્યજી દે.

ટીકા: શબ્દ એ આકાશનો ગુણ છે. જ્યારે આકાશ ઉત્પત્તિવાળું તથા નાશવાળું છે ત્યારે તેનો ગુણ શબ્દ ઉત્પત્તિવાળો ને નાશવાળો હોય તેમાં શું આશ્ચર્ય? ક ખ આદિ વર્ણરૂપ ને નગારા આદિના ધ્વનિરૂપ શબ્દોની ઉત્પત્તિ ને વિનાશ શાસ્ત્રથી ને જ્ઞાનીઓના અનુભવથી સિદ્ધ છે. શબ્દનું સૂક્ષ્મરૂપ જેને સ્ફોટ કહેવામાં આવે છે તે આકાશની પેઠે આપેક્ષિક અન્યની અપેક્ષાએ નિત્ય ભલે હોય, પણ આત્માની પેઠે નિરપેક્ષ નિત્ય નથી. અહીં શબ્દ વડે વાણી સમજવી. વાણી જેમ ઉત્પત્તિનાશવાળી છે તેમ મન પણ ઉત્પત્તિ નાશ વાળું છે એમ સત્શાસ્ત્રોથી ને વિદ્વાનોના અનુભવથી સિદ્ધ છે. વળી જાગ્રતમાં ને સ્વપ્નમાં વાણીની ને મનની ઉત્પત્તિ ને સુષુપ્તિમાં તેનો લય સૌને અનુભવસિદ્ધ હોવાથી પણ તે બંને ઉત્પત્તિ નાશવાળા સિદ્ધ થાય છે. આકાશાદિ પાંચ ભૂતોના મળેલા સત્ત્વગુણના અંશમાંથી મનની ઉત્પત્તિ થાય છે, ને પ્રલયકાલે વા મોક્ષકાલે તેનો તેમાં જ લય થાય છે. વાણીની તથા મનની સ્થિતિ હોય ત્યારે અર્થાત તેના પ્રવૃત્તિ કાલમાં જે પરમતત્વ સાક્ષિપણા વડે નિત્ય રહેલું છે તે પરમતત્વ જ તું છે, દેહ, વાણી કે મન તું નથી, માટે તેમાં તને હું પણાની – આત્માની – બુદ્ધિ રહેતી હોય તો તે ભ્રાંતિનો ત્યાગ કર.

Categories: સદાચાર સ્તોત્ર | Tags: , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: