Daily Archives: 23/04/2010

પૂરી એક અંધેરી ને ગંડુ રાજા – દલપતરામ

મીત્રો,
આમ તો આ કવિતા અમારે ભણવામાં આવતી. અનેક બ્લોગ ઉપર આ કવિતા જોવા મળે છે. વળી વીકીપીડીયામાં પણ છે જ. નાનપણમાં આ કવિતા વાંચીને ખુબ હસવું આવતુ પણ આવું બની શકે છે તે અનુભવે સમજાયું. લ્યો ત્યારે પૂઠ-સંગ્રહમાં એકનો ઉમેરો કરી દીધો.


પૂરી એક અંધેરી ને ગંડુ રાજા,
ટકે શેર ભાજી ને ટકે શેર ખાજાં;
બધી ચીજ વેચાય ત્યાં ભાવ એકે,
કદી સારી બૂરી ન વેચે વિવેકે.

ત્યાં જઈ ચઢ્યા બે ગુરુ એક ચેલો,
ગયો ગામમાં માગવા શિષ્ય પેલો;
લીધી સુખડી હાટથી આપી આટો,
ગુરુ પાસ જઈને કહે, “ખૂબ ખાટ્યો.”

ગુરુજી કહે, “રાત રહેવું ન આંહી,
સહુ એક ભાવે ખપે ચીજ જ્યાંહી;
હશે ચોરને શાહનો ન્યાય એકે,
નહી હોય શિક્ષા ગુનાની વિવેકે.

ન એ વસ્તીમાં એક વાસો વસીજે,
ચલો સદ્ય ચેલા જવું ગામ બીજે.”
કહે શિષ્ય, “ખાવા પીવા ખૂબ આંહી,
તજી તેહ હું તો ન આવીશ ક્યાંહી.”

ગુરુએ બહુ બોધ દીધો જ ખાસો,
“નહીં યોગ્ય આંહી રહ્યે રાતવાસો.”
ન માની કશી વાત તે શિષ્ય જયારે,
ગુરુજી તજીને ગયા ગામ ત્યારે.

રહ્યા શિષ્યજી તો ત્યહાં દિન ઝાઝા,
બહુ ખાઈપીને થયા ખૂબ તાજા;
પછીથી થયા તેહના હાલ કેવા,
કહું છું હવે હું સુણો સદ્ય તેવા.

તસ્કર ખાતર પાડવા, ગયા વણિકને દ્ધાર;
તહાં ભીત તૂટી પડી, ચોર દબાયા ચાર.
માત પ્રભાતે ચોરની, ગઈ નૃપને ફરિયાદ;
શૂળી ઠરાવી શેઠને, ડોશીની સૂણી દાદ.

“એવુ ઘર કેવું ચણ્યું, ખૂન થયાં તે ઠાર;
રાતે ખાતર ખોદતાં, ચોર દબાયા ચાર.”
વણિક કહે, “કડિયા તણો એમાં વાંક અપાર;
ખરેખરી એમાં નથી, મારો ખોડ લગાર.”

કડિયાને શૂળી ઠરી, વણિક બચ્યો તે વાર;
ચૂકે ગારો કરનારની, કડિયે કરી ઉચ્ચાર.
ગારો કરનાર કહે, “પાણી થયું વિશેષ;
એ તો ચૂક પખાલીની, મારી ચૂક ન લેશ”

પુરપતી કહે પખલીને, “જો તું શૂળીએ જાય,
આજ પછી આ ગામમાં, એવા ગુના ન થાય.”
“મુલ્લાં નીસર્યા મારગે, મેં જોયુ તે દિશ;
પાણી અધિક તેથી પડ્યું, રાજા છાંડો રીસ.”

મુલ્લાંજીને મારવા, કરી એવો નિરધાર;
શૂળી પાસે લઈ ગયા, મુલ્લાંને તે વાર.
ફળ જાડું શૂળી તણું, મુલ્લાં પાતળે અંગ;
એવી હકીકત ચાકરે, જઈ કહી ભૂપ પ્રસંગ.

ભૂપ કહે, “શું હરઘડી આવી પૂછો કોઈ;
શોધી ચઢાવો શૂળીએ, જાડા નરને જોઈ.”
જોતાં જોતાં એ જડ્યો, જોગી જાડે અંગ;
બહુ દિન ખાઈને બન્યો, રાતે માતે રંગ

શિષ્ય મુદત માગી ગયો ગુરુ પાસે પસ્તાય;
ગુરુએ આવી ઉગારિયો, અદભૂત કરી ઉપાય.
જોગી શૂળી પાસ જઈ કહે, “ભૂપ સુણ કાન,
આ અવસર શૂળીએ ચઢે, વેગે મળે વિમાન.”

ચેલો બોલ્યો, “હું ચઢું” ને ગુરુ કહે, “હું આપ;”
અધિપતિ કહે, “ચઢીએ અમો, પૂરણ મળે પ્રતાપ.”
ગુરુ ચેલાને ગામથી, પહોંચાડ્યા ગાઉ પાંચ;
રાજા શૂળી પર રહ્યો, અંગે વેઠી આંચ.

Categories: ભજન / પદ / ગીત / કાવ્ય / ગઝલ | Tags: | 9 Comments

સદાચાર સ્તોત્ર (23)

સદાચાર સ્તોત્ર: આદિ શંકારાચાર્યજી મહારાજ
ભાવાર્થદીપિકા ટીકા: શ્રીમન્નથુરામ શર્માજી મહારાજ

તું શબ્દ ને મનનો સાક્ષી છે એમ શ્રી સદગુરુ કૃપા કરીને શિષ્યને ઉપદેશ કરે છે.

શબ્દસ્યાદ્યન્તતે સિદ્ધે મનસોSપિ તથૈવ ચ |
મધ્યે સાક્ષિતયા નિત્યં તદેવ ત્વં ભ્રમં જહિ || ૨૩ ||

શ્લોકાર્થ: શબ્દની ઉત્પત્તિ ને વિનાશ સિદ્ધ છે, મનમાં પણ તેમ જ છે. મધ્યમાં સાક્ષિપણા વડે નિત્ય છે તે જ તું છે, ભ્રાંતિ ત્યજી દે.

ટીકા: શબ્દ એ આકાશનો ગુણ છે. જ્યારે આકાશ ઉત્પત્તિવાળું તથા નાશવાળું છે ત્યારે તેનો ગુણ શબ્દ ઉત્પત્તિવાળો ને નાશવાળો હોય તેમાં શું આશ્ચર્ય? ક ખ આદિ વર્ણરૂપ ને નગારા આદિના ધ્વનિરૂપ શબ્દોની ઉત્પત્તિ ને વિનાશ શાસ્ત્રથી ને જ્ઞાનીઓના અનુભવથી સિદ્ધ છે. શબ્દનું સૂક્ષ્મરૂપ જેને સ્ફોટ કહેવામાં આવે છે તે આકાશની પેઠે આપેક્ષિક અન્યની અપેક્ષાએ નિત્ય ભલે હોય, પણ આત્માની પેઠે નિરપેક્ષ નિત્ય નથી. અહીં શબ્દ વડે વાણી સમજવી. વાણી જેમ ઉત્પત્તિનાશવાળી છે તેમ મન પણ ઉત્પત્તિ નાશ વાળું છે એમ સત્શાસ્ત્રોથી ને વિદ્વાનોના અનુભવથી સિદ્ધ છે. વળી જાગ્રતમાં ને સ્વપ્નમાં વાણીની ને મનની ઉત્પત્તિ ને સુષુપ્તિમાં તેનો લય સૌને અનુભવસિદ્ધ હોવાથી પણ તે બંને ઉત્પત્તિ નાશવાળા સિદ્ધ થાય છે. આકાશાદિ પાંચ ભૂતોના મળેલા સત્ત્વગુણના અંશમાંથી મનની ઉત્પત્તિ થાય છે, ને પ્રલયકાલે વા મોક્ષકાલે તેનો તેમાં જ લય થાય છે. વાણીની તથા મનની સ્થિતિ હોય ત્યારે અર્થાત તેના પ્રવૃત્તિ કાલમાં જે પરમતત્વ સાક્ષિપણા વડે નિત્ય રહેલું છે તે પરમતત્વ જ તું છે, દેહ, વાણી કે મન તું નથી, માટે તેમાં તને હું પણાની – આત્માની – બુદ્ધિ રહેતી હોય તો તે ભ્રાંતિનો ત્યાગ કર.

Categories: સદાચાર સ્તોત્ર | Tags: , | Leave a comment

Blog at WordPress.com.