હીરાનાં લવિંગિયાં – હરિશ્ચન્દ્ર


Categories: ટુંકી વાર્તા, વીણેલાં ફૂલ | Tags: | 2 Comments

Post navigation

2 thoughts on “હીરાનાં લવિંગિયાં – હરિશ્ચન્દ્ર

  1. આપણે ભૌતિક વસ્તુઓની ભૂખના કારણે જીવનનો આનંદ ગુમાવતા હોઈએ છીએ. સરસ વાર્તા.

  2. યશવંત ઠક્કર

    ચીજ
    વસ્તુઓને માધ્યમને બદલે ધ્યેય માની લેવામાં આવે ત્યારે શું ગુમાવવું પડે છે એ વાત વાર્તામાં સારી રીતે રજૂ થઈ છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: