કાર્લ – અંતરનો ઉજાસ

આ લેખ અંતરના ઉજાસમાંથી લેવામાં આવેલ છે. ડો. વીજળીવાલાએ ઈન્ટરનેટ ઉપરથી પસંદ કરીને મૂકેલા સંવેદનાત્મક પ્રસંગોને આ પુસ્તકમાં આલેખવામાં આવ્યા છે.

Categories: ચિંતન, ટુંકી વાર્તા | Tags: | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: