સાર-અસાર ! – હરિશ્ચન્દ્ર


Categories: ટુંકી વાર્તા, વીણેલાં ફૂલ | Tags: | 4 Comments

Post navigation

4 thoughts on “સાર-અસાર ! – હરિશ્ચન્દ્ર

  1. નિત્ય નવાંકુરિત જીવન જ વળી.અસાર હોત તો ભગવાન બનાવે જ શું કામ?

  2. ભાઈ આ લક્કડીયા લાડુ છે :- ખાય એ ય પસ્તાય અને નો ખાય ઈ યે પસ્તાય તો પછી ખાઈને જ શું કામ નો પસ્તાવુ?

  3. અશોક મોઢવાડીયા

    સ_રસ વાર્તા !! માનવ મનનાં કુદરતી ભાવોનું સુક્ષ્મ આલેખન.
    “જીવન પોતાનો માર્ગ કરી જ લે છે” — ’જુરાસિકપાર્ક’ નો સંવાદ

  4. Nice story. very touchy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: