મુખવટો – હરિશ્ચન્દ્ર


Categories: વીણેલાં ફૂલ | Tags: | 2 Comments

Post navigation

2 thoughts on “મુખવટો – હરિશ્ચન્દ્ર

  1. ટૂંકી વાર્તાઓ વાંચવાનો ગાંડો શોખ હતો.ફરી જાગૃત કરવા બદલ આભાર.કોઈ લેખક બાકી નહિ હોય ગુજરાતીના.હવે બીજી ભાષા ના લેખકોની વાર્તાઓ વાંચીએ છીએ આપની કૃપા છે.

  2. gira vyas thaker

    મને પણ ટુંકી વાર્તાઓ નો ખુબ જ શોખ છે.. આભાર

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: