સંન્યાસી વિષે – કબીરવાણી


*
(૩૮૭) કેશો કહાં બિગાડ્યો, જો મુંડે સો બાર?
મનકો કાહે ન મુંડિયો, જામેં બિષયહિ બિકાર.
*
(૩૮૮) મન મેવાસી મુંડિયે, કેશ હિ મુંડે કાહે?
જો કિયા સો મન હિ કિયા, કેશ કિયા કછુ નાહે.
*
(૩૮૯) સ્વાંગ પહેરે શુરા ભયા, દુનિયા ખાઈ ખુંદ,
જો સેરી સત નિકસે, સો તો રાખે મુંઢ.
*
(૩૯૦) હાથસે માળા ફિરે, પર હિરદા ડામા ડુલ,
પગ તો પાલા મેં ગલા, ભાન ન લાગે સુલ.
*
(૩૯૧) માલા પહેરે મન સુખી, તાંસે કછુ ન હોય,
મન માલાકુ ફેરતે, જુગ ઉજીયાલા હોય.
*
(૩૯૨) માલા પહેરે કોન ગુન, મનકી દુબ્ધા ન જાય,
મન માલા કર રાખીયે, હરિ ચરન ચિત્ત લાય.
*
(૩૯૩) મનકા મસ્તક મુંડ લે, કામ ક્રોધકા કેશ,
જો યે પાંચો પરમોઘ લે, તો ચેલા સબહિ દેશ.
*
(૩૯૪) માલા તિલક બનાયકે, ધરમ બિચારા નાહિ,
માલા બિચારી ક્યા કરે, મેલ રહા મન માંહિ.
*
(૩૯૫) મુંડ મુંડાવત દિનહિ ગયા, અજહુ ન મિલ્યા રામ,
રામ બિચારા ક્યા કરે, મનકે ઔર હિ કામ.
*
(૩૯૬) કાષ્ટ કટકે માલા કિની, માંહે પરોયા સુત,
માલા બિચારી ક્યા કરે, જો ફેરનહાર કપુત.
*
(૩૯૭) માલા તિલકા તો ભેખ હય, રામ ભક્તિ કછુ ઓર,
કહે કબીર જીન પહેરયા, પાંચો રાખો ઠોર.
*
(૩૯૮) માલા તો મનકી ભલી, ઓર સંસારી ભેખ,
માલા પહેરે મન સુખી, તો બોહારાકે ઘર દેખ.
*
(૩૯૯) માલા મુજસે લર પડી, કાહે ફિરાવે મોહે?
જો દિલ ફેરે આપના, તો રામ મિલાવું તોહે.
*
(૪૦૦) ભરમ ન ભાગા જીવકા, અનન્ત ધરાયે ભેખ,
સતગુરૂ સમજા બાહેરા, અંતર રહા અલેખ.
*
(૪૦૧) તનકો જોગી સબ કરે, મનકો કરે ન કોય,
મનકો જોગી જો કરે, સો ગુરૂ બાળક હોય.
*
(૪૦૨) મન મેલા તન ઉજળા, બગલા કપટી અંગ,
તાતે તો કઉવા ભલા, તન મન એકહી રંગ.
*
(૪૦૩) કવિતા કોટી કોટ હય, શિરકે મુંડે કોટ,
મનકે મુંડે દેખ કર, તા સંગ લિજે ઓટ.
*
(૪૦૪) માથા મુછ મુંડાય કે, કાયા ઘાટમ ઘોટ,
મનકો કાહે ન મુંડિયે, જામેં સબહિ ખોટ.

Categories: કબીરવાણી | Tags: | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: