સંતના લક્ષણ વિષે – કબીરવાણી


*
(૩૬૪) દયા ગરીબી બંદગી, સમતા શિલ સ્વભાવ,
એ તે લક્ષણ સાધકે, કહે કબીર સદભાવ.
*
(૩૬૫) માન નહિ અપમાન નહિ, ઐસે શિતલ સંત,
ભવ સાગર ઉતર પડે, તોરે જમકે દંત.
*
(૩૬૬) આશા તજે માયા તજે, મોહ તજે અરૂ માન,
હરખ શોક નિંદા તજે, સો કહે કબીર સંત જાન.
*
(૩૬૭) સંત સોઈ સહરાઈયે, જીન કનક કામિની ત્યાગ,
ઔર કછુ ઈચ્છા નહિ, નિશદિન રહે અનુરાગ.
*
(૩૬૮) હરિજન હારા હિ ભલા, જીત ન દે સંસાર,
હારા હરિપે જાયગા, જીતા જમકી લાર.
*
(૩૬૯) સુખકે માથે સિલ પડો, હરિ હિરદેસે જાય,
બલિહારી આ દુઃખકી પલ પલ રામ સંભરાય.
*
(૩૭૦) આપા ત્યાં અવગુણ અનંત, કહે સંત સબ કોય,
આપા તજ હરિકો ભજે, સંત કહાવે સોય.
*
(૩૭૧) હરિજન ઐસા ચાહિયે, જૈસા ફોફલ ભંગ,
આપ કરાવે ટુકરા, ઓર પરમૂખ રાખે રંગ.
*
(૩૭૨) તમ મન જીનકો નહિ, ન માયા મોહ સંતાપ,
 હરખ શોક આશા નહિં, સો હરિજન હર આપ.
*
(૩૭૩) સંતનકે મન ભય રહે, ભય ધર કરે બિચાર,
નિશદિન નામ જપવો કરે, બિસરત નહિં લગાર.
*
(૩૭૪) હરિજન કેવળ હોત હય, જાકો હરિકા સંગ,
બિપત પડે બિસરે નહિ, ચઢે ચોગણા રંગ.
*
(૩૭૫) આસન તો એકાન્ત કરે, કામિન સંગત દૂર,
શિતળ સંત શિરોમણિ, ઉનકા ઐસા નૂર.
*
(૩૭૬) આપા તજ હરિકો ભજે, નખશિખ તજે બિકાર,
જબ જીવનસેં નિરવેર, સાધ મતા હય સાર.
*
(૩૭૭) દેખો સબમેં રામ હય, એક હિ રસ ભરપૂર,
જૈસે ઉખતે સબ બના, ચિની સક્કર ગુર.
*
(૩૭૮) જબલગ નાતા જાતકા, તબલગ ભગત ન હોય,
નાતા તોરે હરિ ભજે, ભગત કહાવે સોય.
*
(૩૭૯) ચાર ચેન હરિ ભક્તકે, પ્રગટ દેખાઈ દેત,
દયા, ધર્મ, આધિનતા, પ દુઃખકો હર લેત.
*
(૩૮૦) હાટ હાટ હિરા નહિં, કંચનકા નહિં પહાડ,
સિંહનકા ટોલા નહિં, સંત બિરલા સંસાર.
*
(૩૮૧) સંત સંત સબ કોઈ કહે, સંત સમુદર પાર,
અનલ પંખકા કો એક હય, પંખકા કોટ હજાર.
*
(૩૮૨) સુરાકા તો દલ નહિ, ચંદનકા બન માંહિ,
સબ સમુદ્ર મોતી નહિ, યું હરિજન જગમાંહિ.
*
(૩૮૩) એક ઘડી આધી ઘડી, ભાવ ભજનમેં જાય,
સત સંગત પલ હિ ભલી, જમકા ધક્કા ન ખાય.
*
(૩૮૪) કબીર સેવા દો ભલી, એક સંત એક રામ,
રામ હય દાતા મુક્તિકા, સંત જપાવે નામ.
*
(૩૮૫) નિરાકાર હરિ રૂપ હય, પ્રેમ પ્રીત સો સેવ,
જો માંગે આકાર કો, તો સંતો પ્રત્યક્ષ દેવ.
*
(૩૮૬) સંત વૃક્ષ હરિનામ ફળ, સતગુરૂ શબ્દ બિચાર,
ઐસે હરિજન ના હતે, તો જળ મરતે સંસાર.

Categories: કબીરવાણી | Tags: | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: