સુખ વિષે – કબીરવાણી(૨૧૬) સુખકે માથે સિલ પડે, હરિ હીરદેસે જાય,
બલિહારી આ દુઃખકી, કે પળ પળ રામ સંભરાય.
*
(૨૧૭) સુખી સુખી સબ કોઈ કહે, સુખમેં જાનત નાય,
સુખી સ્વરૂપ આત્મ અમર, જો જાણે સુખ પાય.
*
(૨૧૮) કબીર! તલબ ન છોડીયે, જબ લગ ઘટમેં પ્રાણ,
કોઈક દિન શ્રી રામકો, ભજન પડેંગી કાંન.
*
(૨૧૯) કબીર! તલબ ન છોડીયે, નિશ્ચલ લિજે નામ,
મનખ મજુરી દેત તો, ક્યું કર રાખે રામ.
*
(૨૨૦) અનહોની પ્રભુ કર શકે, હોનાર મિટ જાય,
કબીર! ઈન સંસારમેં, રામભજન સુખ દાય.
*
(૨૨૧) સબી રસાયન મેં કરી, હરિસા ઔર ન કોય,
રતી એક ઘંટમેં સંચરે, સબ તન કંચન હોય.
*
(૨૨૨) કહેતા હું, કહેત જાત હું, સુનતા હય સબ કોઈ,
રામ કહે ભલ હોયગી, નહિં તો ભલા ન હોય.
*
(૨૨૩) કહે કબીર પુકારકે, એ લેવો વ્યવહાર,
રામ નામ જાને બિના, બુંડી મુવા સંસાર.
*
(૨૨૪) ભુપ દુઃખી, અબુધ દુઃખી, દુઃખી રંક બિપરીત,
કહે કબીર એ સબ દુઃખી, સુખી સંત મનજીત.
*

Categories: કબીરવાણી | Tags: | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: