સંસાર વિષે – કબીરવાણી(૨૦૫) જળતી આઈ વાદલી, બરખન લાગા અંગાર,
ઉઠ કબીરા દોડ જા, દાઝત હય સંસાર.
*
(૨૦૬) સંસાર સારા સબ દુઃખી, ખાવે ઓર રોવે,
દાસ કબીરા યું દુઃખી, ગાવે ઓર રોવે.
*
(૨૦૭) સુખિયા ઢુંઢત મેં ફિરૂં, સુખિયા મિલે ન કોય,
જે કો આગે દુઃખ કહું, સો પહેલા ઉઠે રોય.
*
(૨૦૮) જે કો આગે એક કહું, સો કહે એકબિસ,
એકહિસે મેં દાઝ્યા, તો કહાં કાઢું બિસ.
*
(૨૦૯) બાસુર સુખ ન રૈન સુખ, ન સુખ ધુપ ન છાંય,
કે સુખ શરણે રામકે, કે સુખ સંતો માંય.
*
(૨૧૦) સ્વર્ગ મૃત્યુ પાતળમેં, પુર તિન સુખ નાંય,
સુખ સાહેબકે ભજનમેં, ઓર સંતનકે માંય.
*
(૨૧૧) સંપત દેખ નવ હરખિયે, બિપત દેખ મત રોય,
સંપત હય તહાં બિપત હય, કર્તા કરે સો હોય.
*
(૨૧૨) લક્ષ્મી કહે મેં નિત નવી, કિસકી ન પૂરી આશ,
કિતને સિંહાસન ચઢ ચલે, કિતને ગયે નિરાશ.
*
(૨૧૩) સંપત તો હરિ મિલન, બિપત રામ વિયોગ,
સંપત બિપત રામ કહા, આંન કહે સબ લોગ.
*
(૨૧૪) હમ જાને યે ખાયગે, બહુત જમા કિયો માલ,
જ્યું કા ત્યું રહે ગયા, પકડ ગયા બે કાલ.
*
(૨૧૫) ધન ઐસા સાંચિયે, જો ધન આગે હોય,
મુંઢ માથે ગાંઠરી, જાત ન દેખા કોય.
*

Categories: કબીરવાણી | Tags: | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: