જીવન મુક્ત વિષે – કબીરવાણી(૧૮૩) સબ કોઈ મર જાત હય, કાળ જાળકી પાસ,
રામ નામ પુકારતાં, કોઈક ઉબરા દાસ.
*
(૧૮૪) એક બુંદકે કારને, રોતા સબ સંસાર,
અનેક બુંદ ખાલી ગયે, તિનકા કોન બિચાર.
*
(૧૮૫) મરતેં મરતેં જુગ મુવા, અવસર મુવા ન હોય,
દાસ કબીર! યું મુવા, બહોર ન મરના હોય.
*
(૧૮૬) જો મરનેસે જગ ડરે, સો મેરે મન આનંદ,
કબ મરીયે કબ ભેટીએ, પુરન પરમાનંદ.
*
(૧૮૭) મરૂં મરૂં સબ કોઈ કહે, મેરી મરે બલાય,
મરના થા સો મર ચુકા, અબ કોન મરેહિ જાય.
*
(૧૮૮) મન મુવા માયા મુઈ, સંશય મુવા શરીર,
અવિનાશી તો ના મરે, તું ક્યું મરે કબીર.
*
(૧૮૯) જીવતસેં મરનો ભલો, જો મર જાને કોય,
મરને પહેલે જો મરે, કુલ ઉજીયારા હોય.
*
(૧૯૦) મરતેં મરતેં જુગ મુવા, સુત બિત દારા જોય,
રામ કબીરા યું મુવા, એક બરાબર હોય.
*
(૧૯૧) ના મુવા ના મર ગયા, નહિં આવે નહિં જાય,
એ ચરિત્ર કરતારકા, ઉપજજેં ઔર સમાય.
*
(૧૯૨) જોય મરે સો જીવ હય, રમતા રામ ન હોય,
જન્મ મરણસે ન્યારા હય, સાહેબ મેરા સોય.
*
(૧૯૩) હરિ મરી હે તો, હમ હું મરિ હું,
હરિ ન મરિ હે, તો હમ કાહે મરિ હું?
*
(૧૯૪) જબ તક આશા શરિરકી, નિર્ભય ભયા ન જાય,
કાયા માયા મન તજે, ચૌપટ રહા બજાય.
*
(૧૯૫) અજહુ તેરા સબ મિટે, જો જુગ માને હાર,
ઘરમેં ઝગડા હોત હય, સો ઘર જારહિ ઘર.
*
(૧૯૬) અજહુ તેરા સબ મિટે, જો મન રાખો ઠોર,
ગમ હો તે સબ છોર દે, અગમ પંથકુ દોર.
*
(૧૯૭) મેં મેરા ઘર જાલ્યા, લિયા પલિતા હાથ,
જો ઘર જાલો આપના, તો ચલો હમારે સાથ.
*
(૧૯૮) ઘર જાલે ઘર ઉગરે, ઘર રાખે ઘર જાય,
એક અચંબા દેખિયે, મડા કલકો ખાય.
*
(૧૯૯) કબીર! મસ્તક દેખ કર, મત ધરી બિશ્વાસ,
કબહુ જાગે ભુત હય, કરે પિંડકો નાશ.
*
(૨૦૦) મસ્તક તો તબ જાનીયે, આપા ઘરે ઉઠાય,
સહેજ શુન્યમેં ઘર કરે, તાકો કાલ ન ખાય.
*
(૨૦૧) સુલી ઉપર ઘર કરે, બિષ કરે આહાર,
તિનકો કાળ ક્યા કરે, જો આઠે પહોર હુશિયાર.
*
(૨૦૨) સહેજ શુન્યમેં પાઈયે, જહાં મરજી વહાં મન,
કબીર ચુન ચુન લે ગયા, ભીતર રામ રતન.
*
(૨૦૩) ફુલ થે સો ગિર પડે, ચરણ કમળસેં દૂર,
કળીયોકી ગત અગમ હય, તો તે રામ હજુર.
*
(૨૦૪) પાંચ ઈંદ્રિ છઠા મન, સત સંગત સુચંત,
કહે કબીર જમ ક્યા કરે, જો સાતો ગાંઠ નિચંત.

Categories: કબીરવાણી | Tags: | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: