સિંદૂરિયા શનિદેવની સાખે – હરિશ્ચન્દ્ર


Categories: ટુંકી વાર્તા, વીણેલાં ફૂલ | Tags: | 2 Comments

Post navigation

2 thoughts on “સિંદૂરિયા શનિદેવની સાખે – હરિશ્ચન્દ્ર

  1. Veena Dave

    kadvi vastvikta.

  2. krishnakumarsinh ramubha jadeja

    Khub ja saras varta che…dil bharai avyau….pan anu solution shu…? dar to e vat no che ke kyarek bagavat thashe to system kevi ver vikher thai jashe….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: